Skip to main content

Abbey Road Centre

Charity description

Abbey Road Centre logo
Diolch am ymweld â Chanolfan Lôn Abaty ar MyDonate.  Mae Canolfan Lôn Abaty yn Elusen Gofrestredig, rhif 1047314.
Thank you for visiting Abbey Road Centre on MyDonate. Abbey Road Centre is a registered charity, number 1047314.

Er mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth safonol i'r gymuned lleol mae Canolfan Lôn Abaty yn dibynnu ar garedigrwydd unigolion a'u rhoddion ariannol, ac mae'r arian hwn yn ategu arian craidd mae'r Ganolfan yn dderbyn gan ein ariannwyr sef Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
To continue delivering a high level of service to the local community, Abbey Road Centre relies on the kindness of individuals and their donations, which supplement the core funding the Centre receives from Betsi Cadwaladr University Health Board and Gwynedd Council.

Mae pob rhodd ariannol, boed yn fach neu'r fawr, yn hynod o dderbyniol i'r Ganolfan, ac yn galluogi i ddarpariaeth Iechyd Meddwl gefnogol barhau i'r rhai hynny sydd mewn angen.
All donations, however large or small, are gratefully received, and help us continue delivering mental health support to those in need.

Diolch.
Thank you.

 

Rydym yn Ganolfan Adnoddau a Gwybodaeth Iechyd Meddwl, wedi ei lleoli ym Mangor, Gwynedd.  Ein prif bwrpas yw i gefnogi holl drigolion Gwynedd sydd ar hyn o bryd, neu yn y gorffennol wedi dioddef o salwch meddwl a phroblemau emosiynol.
We are a Mental Health Resource and Information Centre, based in Bangor, Gwynedd. Our mission is to provide support to all people in Gwynedd who are suffering from, or who have suffered in the past from, a mental health concern.
Rydym yn rhedeg Gwasanaeth Galw i Mewn dyddiol sy'n cynnig cefnogaeth, gwybodaeth ac ystad eang o weithgareddau sy'n cynnwys:
We run a daily Drop-In service, where we offer help, support, and a variety of activities, which include:

Tynlunio Pen Indiaidd
Indian Head Massage
Reflexology Llaw
Hand Reflexology
Grwp Celf
Art Group
Garddio
Gardening
Cerdded
Walking

Am fwy o fanylion cysylltwch â'n Derbynfa:
For more information, please contact Reception:
Ffon/Tel: 01248 354888

Charity No: 1047314

Find out more

Website
Please click here to visit our website

How you can help

Fundraise

Collect donations online for this charity

Sponsor

Sponsor a fundraiser who is raising money for this charity

Donate

Make a donation to this charity

MyDonate is not responsible for the content fundraisers post on their pages, but if you see something you feel is offensive or inappropriate, please let us know